Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":2868,"dec1":2,"num2":45,"dec2":2},{"value":1.413,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.001413},{"id":8,"so":2.6},{"so2":32,"so1":4,"type":1},{"so2":33,"so1":8507.4},{"so2":25.1,"so1":76.806},{"typeA":1,"typeB":3,"mul":1440,"A":4,"B":5760,"list_multiple":[24,60]},{"idx":10,"op1":0,"op2":1,"x":73.7,"so1":20.6,"so2":92.4,"so3":1.9},{"idx":2,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":7,"y":1}},{"value":50,"color":14}]
["12,906","0,001413","2,6","0,125","257,8","3,06","5760","73,7","24","50"]