Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":993,"dec1":3,"num2":67,"dec2":1},{"value":9.07,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.0907},{"id":42,"so":2.9},{"so2":20,"so1":10,"type":0},{"so2":48,"so1":66.96},{"so2":3.99,"so1":27.531},{"typeA":1,"typeB":2,"mul":24,"A":7,"B":168,"list_multiple":[24]},{"idx":13,"op1":2,"op2":3,"so2":0.8,"so1":0.6,"x":9.6,"so3":7.2},{"idx":0,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":9,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":3,"y":6}},{"value":36,"color":9}]
["6,6531","0,0907","17,4","0,5","1,395","6,9","168","9,6","24","36"]