Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":5605,"dec1":3,"num2":58,"dec2":2},{"value":88.01,"mul":0.1,"type":0,"ans":8.801},{"id":25,"so":8.3},{"so2":32,"so1":2,"type":0},{"so2":32,"so1":5.4816},{"so2":1.96,"so1":58.604},{"typeA":4,"typeB":2,"mul":3600,"A":18000,"B":5,"list_multiple":[60,60]},{"idx":3,"op1":1,"op2":1,"x":59.9,"so1":46.6,"so2":12.7,"so3":0.6},{"idx":0,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":5,"y":6},"D":{"x":1,"y":6}},{"value":60,"color":10}]
["3,2509","8,801","24,9","0,0625","0,1713","29,9","5","59,9","25","60"]