Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":954,"dec1":2,"num2":78,"dec2":3},{"value":8.43,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.00843},{"id":13,"so":2.8},{"so2":8,"so1":4,"type":0},{"so2":39,"so1":898.95},{"so2":6.36,"so1":3370.8},{"typeA":4,"typeB":3,"mul":60,"A":420,"B":7,"list_multiple":[60]},{"idx":4,"op1":1,"op2":0,"x":61.2,"so1":54.5,"so2":13.2,"so3":19.9},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":8,"y":7},"D":{"x":3,"y":7}},{"value":13,"color":12}]
["0,74412","0,00843","2,8","0,5","23,05","530","7","61,2","20","13"]