Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":415,"dec1":1,"num2":87,"dec2":2},{"value":13.2,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.0132},{"id":38,"so":2.9},{"so2":32,"so1":2,"type":1},{"so2":15,"so1":882.45},{"so2":69.6,"so1":55.68},{"typeA":2,"typeB":1,"mul":24,"A":168,"B":7,"list_multiple":[24]},{"idx":6,"op1":1,"op2":2,"so2":1,"so1":2,"x":2.8,"so3":0.8},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":1,"y":1},"B":{"x":7,"y":1},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":3,"y":8}},{"value":97,"color":13}]
["36,105","0,0132","174","0,0625","58,83","0,8","7","2,8","38,5","97"]