Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

nguyễn thị phương anh
10 điểm
Songoku
10 điểm
nguyễn thị phương anh
10 điểm
hanh fc phương anh
10 điểm
poseidon
10 điểm

Có 4564 người đã làm bài

[{"num1":1922,"dec1":3,"num2":67,"dec2":1},{"value":2.193,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.2193},{"id":23,"so":5.1},{"so2":8,"so1":8,"type":1},{"so2":31,"so1":936.82},{"so2":32.6,"so1":51.508},{"typeA":3,"typeB":2,"mul":60,"A":540,"B":9,"list_multiple":[60]},{"idx":5,"op1":0,"op2":2,"so2":0.4,"x":18.7,"so1":2.3,"so3":8.4},{"idx":2,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":4,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"value":65,"color":9}]
["12,8774","0,2193","153","1","30,22","1,58","9","18,7","16","65"]