Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3079

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Duong Thanh Minh10 0 phút - 55 giây2017-06-03 21:20:08 1 Xem bài làm
2 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 0 giây2017-03-06 08:26:49 1 Xem bài làm
3 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 3 giây2017-03-06 09:15:22 1 Xem bài làm
4 super broly10 1 phút - 4 giây2017-08-10 14:14:54 1 Xem bài làm
5 thien020510 1 phút - 6 giây2017-08-14 08:06:50 1 Xem bài làm
6 Trần Duy Khánh10 1 phút - 7 giây2017-03-06 11:25:25 9 Xem bài làm
7 Trần Quang Minh10 1 phút - 9 giây2017-04-03 21:19:35 1 Xem bài làm
8 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 9 giây2017-03-05 09:57:23 1 Xem bài làm
9 duc020510 1 phút - 10 giây2017-08-13 08:04:15 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Ngọc Triết10 1 phút - 16 giây2017-04-25 13:01:51 1 Xem bài làm
11 Đội Vệ Binh Dải Ngân Hà10 1 phút - 17 giây2017-05-03 12:06:44 1 Xem bài làm
12 Beo hứng10 1 phút - 19 giây2017-04-26 12:47:16 1 Xem bài làm
13 lê khắc hưng10 1 phút - 19 giây2017-03-06 11:52:14 8 Xem bài làm
14 aladin10 1 phút - 20 giây2017-08-05 08:16:41 1 Xem bài làm
15 alibaba10 1 phút - 22 giây2017-08-04 08:02:27 1 Xem bài làm
16 Trần Ánh Dương10 1 phút - 23 giây2017-01-22 20:28:29 1 Xem bài làm
17 messi161110 1 phút - 23 giây2017-08-03 08:38:17 1 Xem bài làm
18 roronoa zoro10 1 phút - 23 giây2017-12-29 13:47:40 1 Xem bài làm
19 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 24 giây2017-02-01 20:43:30 1 Xem bài làm
20 Honekawa Suneo10 1 phút - 27 giây2017-05-03 11:07:56 1 Xem bài làm
21 Keọ Ngọt10 1 phút - 28 giây2018-03-11 10:06:59 1 Xem bài làm
22 VCTV210 1 phút - 29 giây2017-03-20 21:50:33 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Mai Anh10 1 phút - 29 giây2017-03-25 18:58:07 1 Xem bài làm
24 nhan sieu khung10 1 phút - 30 giây2017-02-18 07:51:02 1 Xem bài làm
25 Kaito Kid10 1 phút - 33 giây2017-03-12 08:38:16 1 Xem bài làm
26 xxxxxxx10 1 phút - 36 giây2017-02-25 19:42:36 1 Xem bài làm
27 Mai Đức Dũng10 1 phút - 37 giây2017-03-05 14:33:22 1 Xem bài làm
28 vua mat sanh10 1 phút - 38 giây2017-02-15 15:46:59 1 Xem bài làm
29 Siêu đạo chích Kaito Kid10 1 phút - 38 giây2017-03-30 20:09:00 1 Xem bài làm
30 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 38 giây2017-04-25 12:55:03 1 Xem bài làm
31 phan thái dúc10 1 phút - 40 giây2017-02-20 19:58:05 1 Xem bài làm
32 zoro10 1 phút - 40 giây2017-08-02 08:16:27 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thùy Trang10 1 phút - 42 giây2017-03-20 16:22:20 1 Xem bài làm
34 Bùi Bảo Anh10 1 phút - 42 giây2018-05-26 16:34:56 1 Xem bài làm
35 hi hi10 1 phút - 44 giây2017-01-22 20:08:56 1 Xem bài làm
36 Lê Thành Long10 1 phút - 44 giây2017-03-18 15:37:22 1 Xem bài làm
37 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-01-03 12:25:34 1 Xem bài làm
38 Trần Bình Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 09:23:16 1 Xem bài làm
39 Hà Minhn Đức10 1 phút - 45 giây2017-03-11 11:13:42 1 Xem bài làm
40 SASHUKE naruto10 1 phút - 48 giây2017-02-20 20:14:33 1 Xem bài làm
41 Duong Nguyen Khanh10 1 phút - 48 giây2017-03-18 20:02:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 49 giây2017-02-20 16:20:44 1 Xem bài làm
43 Lê Phương10 1 phút - 51 giây2017-05-02 19:35:13 1 Xem bài làm
44 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-28 20:54:37 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 51 giây2017-02-26 10:48:02 1 Xem bài làm
46 Phạm Lê Công10 1 phút - 51 giây2017-03-11 16:59:47 1 Xem bài làm
47 Ngọc Anh Lê10 1 phút - 53 giây2017-02-24 13:05:47 1 Xem bài làm
48 Mạnhhm_178910 1 phút - 53 giây2017-01-09 12:47:23 3 Xem bài làm
49 Nguyễn Thùy Trang10 1 phút - 54 giây2017-03-20 10:25:59 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Minh Khánh10 1 phút - 54 giây2017-04-02 18:39:05 1 Xem bài làm