Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":24},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":12},{"so1":100,"so2":99},{"seed":2,"so1":42,"so2":8},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":24},{"seed1":3,"seed2":7,"so1":37,"so2":29},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":6,"color":"#ff2a2a"},{"so1":42,"so2":24},{"so1":93,"so2":7,"idx":7},{"so1":37,"so2":24,"idx":15}]
["72","28","1","34","19","8",{"ua":["ig","gh","ih"],"ta":["GH","HI","IG"]},"66",{"ans1":"93+7=100","ans2":"100"},{"ans1":"37-24=13","ans2":"13"}]