Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6743 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":65},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":25},{"so1":100,"so2":34},{"seed":2,"so1":42,"so2":4},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":17},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":19},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":5,"color":"#fc9c00"},{"so1":42,"so2":4},{"so1":82,"so2":11,"idx":14},{"so1":66,"so2":64,"idx":6}]
["91","5","66","38","36","9",{"ua":["FH","HG","GF"],"ta":["FG","GH","HF"]},"46",{"ans1":"82+11=93","ans2":"93"},{"ans1":"66-64=2","ans2":"2"}]