Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":2},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":59},{"so1":100,"so2":64},{"seed":2,"so1":42,"so2":9},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":39},{"seed1":8,"seed2":1,"so1":81,"so2":67},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":12,"color":"#ff6666"},{"so1":34,"so2":5},{"so1":16,"so2":58,"idx":12},{"so1":16,"so2":10,"idx":6}]
["60","1","36","33","14","14",{"ua":["NO","OP","PN"],"ta":["NO","OP","PN"]},"39",{"ans1":"16+58=74","ans2":"74"},{"ans1":"16-10=6","ans2":"6"}]