Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":6,"so1":56,"so2":15},{"seed1":8,"seed2":0,"so1":80,"so2":34},{"so1":100,"so2":32},{"seed":2,"so1":42,"so2":8},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":59},{"seed1":9,"seed2":7,"so1":97,"so2":18},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#5674b9"},{"so1":10,"so2":52},{"so1":88,"so2":8,"idx":13},{"so1":41,"so2":8,"idx":8}]
["71","46","68","34","4","79",{"ua":["CD","DE","EF","FC"],"ta":["CD","DE","EF","FC"]},"62",{"ans1":"88+8=96","ans2":"96"},{"ans1":"41-8=33","ans2":"33"}]