Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":74},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":24},{"so1":100,"so2":8},{"seed":2,"so1":62,"so2":5},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":29},{"seed1":7,"seed2":5,"so1":75,"so2":58},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":7,"color":"#ff6666"},{"so1":66,"so2":14},{"so1":53,"so2":7,"idx":16},{"so1":48,"so2":26,"idx":8}]
["92","16","92","57","34","17",{"ua":["hi","ik","kh"],"ta":["HI","IK","KH"]},"80",{"ans1":"53+7=60","ans2":"60"},{"ans1":"48-26=22","ans2":"22"}]