Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":43},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":16},{"so1":100,"so2":48},{"seed":2,"so1":92,"so2":8},{"seed1":9,"seed2":3,"so1":93,"so2":34},{"seed1":7,"seed2":4,"so1":74,"so2":46},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#cf99cf"},{"so1":6,"so2":21},{"so1":56,"so2":39,"idx":5},{"so1":14,"so2":10,"idx":9}]
["81","14","52","84","59","28",{"ua":["cd","de","ef","fc"],"ta":["CD","DE","EF","FC"]},"27",{"ans1":"56+39=95","ans2":"95"},{"ans1":"14-10=4","ans2":"4"}]