Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":37},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":17},{"so1":100,"so2":60},{"seed":2,"so1":92,"so2":5},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":18},{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":18},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#1b66ff"},{"so1":3,"so2":1},{"so1":32,"so2":51,"idx":1},{"so1":13,"so2":10,"idx":14}]
["94","53","40","87","35","29",{"ua":["df","de","fe"],"ta":["DE","EF","FD"]},"4",{"ans1":"32+51=83","ans2":"83"},{"ans1":"13-10=3","ans2":"3"}]