Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":6,"so1":36,"so2":15},{"seed1":2,"seed2":0,"so1":20,"so2":15},{"so1":100,"so2":2},{"seed":2,"so1":52,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":15},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":28},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":2,"color":"#ff2a2a"},{"so1":37,"so2":11},{"so1":28,"so2":43,"idx":2},{"so1":93,"so2":45,"idx":11}]
["51","5","98","48","18","14",{"ua":["CD","DE","CE"],"ta":["CD","DE","EC"]},"48",{"ans1":"28+43=71","ans2":"71"},{"ans1":"93-45=48","ans2":"48"}]