Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":16},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":17},{"so1":100,"so2":20},{"seed":2,"so1":32,"so2":9},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":28},{"seed1":4,"seed2":4,"so1":44,"so2":27},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#119dff"},{"so1":28,"so2":47},{"so1":34,"so2":20,"idx":13},{"so1":84,"so2":77,"idx":10}]
["83","23","80","23","35","17",{"ua":["PS","SR","RQ","QP"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},"75",{"ans1":"34+20=54","ans2":"54"},{"ans1":"84-77=7","ans2":"7"}]