Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":8,"seed2":6,"so1":86,"so2":4},{"seed1":9,"seed2":0,"so1":90,"so2":22},{"so1":100,"so2":18},{"seed":2,"so1":22,"so2":9},{"seed1":2,"seed2":3,"so1":23,"so2":16},{"seed1":4,"seed2":6,"so1":46,"so2":18},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#ff2a2a"},{"so1":99,"so2":0},{"so1":81,"so2":7,"idx":5},{"so1":23,"so2":6,"idx":3}]
["90","68","82","13","7","28",{"ua":["ik","kl","lm","mi"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]},"99",{"ans1":"81+7=88","ans2":"88"},{"ans1":"23-6=17","ans2":"17"}]