Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":26},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":33},{"so1":100,"so2":52},{"seed":2,"so1":72,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":18},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":18},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":20,"color":"#ff6666"},{"so1":50,"so2":16},{"so1":61,"so2":9,"idx":10},{"so1":92,"so2":78,"idx":12}]
["53","27","48","68","15","24",{"ua":["vx","xy","yv"],"ta":["VX","XY","YV"]},"66",{"ans1":"61+9=70","ans2":"70"},{"ans1":"92-78=14","ans2":"14"}]