Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6743 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":9,"so1":19,"so2":53},{"seed1":2,"seed2":0,"so1":20,"so2":16},{"so1":100,"so2":10},{"seed":2,"so1":92,"so2":4},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":38},{"seed1":9,"seed2":5,"so1":95,"so2":68},{"sType":0,"sIndex":4,"cIndex":2,"color":"#8fff16"},{"so1":87,"so2":10},{"so1":24,"so2":71,"idx":0},{"so1":34,"so2":14,"idx":13}]
["72","4","90","88","15","27",{"ua":["cd","de","ef","fc"],"ta":["CD","DE","EF","FC"]},"97",{"ans1":"24+71=95","ans2":"95"},{"ans1":"34-14=20","ans2":"20"}]