Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":7},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":28},{"so1":100,"so2":52},{"seed":2,"so1":92,"so2":6},{"seed1":9,"seed2":3,"so1":93,"so2":16},{"seed1":5,"seed2":5,"so1":55,"so2":28},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#fc9c00"},{"so1":46,"so2":3},{"so1":32,"so2":66,"idx":7},{"so1":86,"so2":10,"idx":12}]
["74","22","48","86","77","27",{"ua":["qr","rs","st","tq"],"ta":["QR","RS","ST","TQ"]},"49",{"ans1":"32+66=98","ans2":"98"},{"ans1":"86-10=76","ans2":"76"}]