Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6743 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":25},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":24},{"so1":100,"so2":74},{"seed":2,"so1":62,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":26},{"seed1":8,"seed2":7,"so1":87,"so2":28},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#ff2a2a"},{"so1":32,"so2":6},{"so1":60,"so2":23,"idx":2},{"so1":14,"so2":9,"idx":9}]
["73","16","26","57","17","59",{"ua":["RS","RU","ST","UT"],"ta":["RS","ST","TU","UR"]},"38",{"ans1":"60 + 23 = 83","ans2":"83"},{"ans1":"14 - 9 = 5","ans2":"5"}]