Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":6,"so1":76,"so2":4},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":13},{"so1":100,"so2":1},{"seed":2,"so1":52,"so2":4},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":28},{"seed1":5,"seed2":1,"so1":51,"so2":47},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#8fff16"},{"so1":80,"so2":16},{"so1":86,"so2":8,"idx":8},{"so1":76,"so2":58,"idx":8}]
["80","27","99","48","45","4",{"ua":["TV","VU","UT"],"ta":["TU","UV","VT"]},"96",{"ans1":"86+8=94","ans2":"94"},{"ans1":"76-58=18","ans2":"18"}]