Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":6,"so1":76,"so2":15},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":26},{"so1":100,"so2":42},{"seed":2,"so1":32,"so2":3},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":24},{"seed1":3,"seed2":2,"so1":32,"so2":24},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#b6b6b6"},{"so1":97,"so2":2},{"so1":62,"so2":25,"idx":4},{"so1":19,"so2":14,"idx":6}]
["91","24","58","29","19","8",{"ua":["GH","KI","GK","HI"],"ta":["GH","HI","IK","KG"]},"99",{"ans1":"62 + 25 = 87","ans2":"87"},{"ans1":"19 - 14 = 5","ans2":"5"}]