Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":26},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":26},{"so1":100,"so2":6},{"seed":2,"so1":62,"so2":3},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":16},{"seed1":8,"seed2":5,"so1":85,"so2":68},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#ff6666"},{"so1":14,"so2":40},{"so1":43,"so2":21,"idx":15},{"so1":47,"so2":9,"idx":3}]
["43","14","94","59","17","17",{"ua":["op","pq","qr","or"],"ta":["OP","PQ","QR","RO"]},"54",{"ans1":"43+21=64","ans2":"64"},{"ans1":"47-9=38","ans2":"38"}]