Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":9,"so1":29,"so2":17},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":24},{"so1":100,"so2":76},{"seed":2,"so1":42,"so2":4},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":27},{"seed1":9,"seed2":6,"so1":96,"so2":79},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6"},{"so1":53,"so2":28},{"so1":48,"so2":22,"idx":5},{"so1":13,"so2":11,"idx":8}]
["46","46","24","38","16","17",{"ua":["IK","IL","KL"],"ta":["IK","KL","LI"]},"81",{"ans1":"48+22=70","ans2":"70"},{"ans1":"13-11=2","ans2":"2"}]