Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":9,"so1":39,"so2":15},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":52},{"so1":100,"so2":55},{"seed":2,"so1":62,"so2":7},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":38},{"seed1":7,"seed2":5,"so1":75,"so2":29},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#00c933"},{"so1":51,"so2":17},{"so1":84,"so2":13,"idx":3},{"so1":56,"so2":50,"idx":9}]
["54","8","45","55","15","46",{"ua":["fg","gh","ih","if"],"ta":["FG","GH","HI","IF"]},"68",{"ans1":"84+13=97","ans2":"97"},{"ans1":"56-50=6","ans2":"6"}]