Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":12},{"so1":100,"so2":93},{"seed":2,"so1":62,"so2":9},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":19},{"seed1":6,"seed2":1,"so1":61,"so2":16},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#ff6666"},{"so1":12,"so2":79},{"so1":23,"so2":71,"idx":9},{"so1":28,"so2":27,"idx":5}]
["82","18","7","53","14","45",{"ua":["st","tu","uv","vs"],"ta":["ST","TU","UV","VS"]},"91",{"ans1":"23+71=94","ans2":"94"},{"ans1":"28-27=1","ans2":"1"}]