Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6743 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":38},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":13},{"so1":100,"so2":45},{"seed":2,"so1":72,"so2":3},{"seed1":2,"seed2":3,"so1":23,"so2":16},{"seed1":8,"seed2":4,"so1":84,"so2":37},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#ff6666"},{"so1":85,"so2":3},{"so1":48,"so2":37,"idx":14},{"so1":48,"so2":44,"idx":0}]
["86","17","55","69","7","47",{"ua":["RS","ST","TU","UR"],"ta":["RS","ST","TU","UR"]},"88",{"ans1":"48+37=85","ans2":"85"},{"ans1":"48-44=4","ans2":"4"}]