Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":24},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":15},{"so1":100,"so2":82},{"seed":2,"so1":62,"so2":6},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":36},{"seed1":5,"seed2":5,"so1":55,"so2":29},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#1b66ff"},{"so1":4,"so2":1},{"so1":87,"so2":6,"idx":4},{"so1":69,"so2":64,"idx":9}]
["71","15","18","56","17","26",{"ua":["DE","EF","FG","GD"],"ta":["DE","EF","FG","GD"]},"5",{"ans1":"87+6=93","ans2":"93"},{"ans1":"69-64=5","ans2":"5"}]