Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":35},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":61},{"so1":100,"so2":2},{"seed":2,"so1":82,"so2":6},{"seed1":2,"seed2":3,"so1":23,"so2":15},{"seed1":5,"seed2":4,"so1":54,"so2":48},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#16d0ff"},{"so1":16,"so2":69},{"so1":18,"so2":56,"idx":8},{"so1":81,"so2":69,"idx":7}]
["61","9","98","76","8","6",{"ua":["FG","GH","HI","IF"],"ta":["FG","GH","HI","IF"]},"85",{"ans1":"18+56=74","ans2":"74"},{"ans1":"81-69=12","ans2":"12"}]