Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":76},{"seed1":8,"seed2":0,"so1":80,"so2":45},{"so1":100,"so2":80},{"seed":2,"so1":42,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":16},{"seed1":7,"seed2":5,"so1":75,"so2":17},{"sType":0,"sIndex":6,"cIndex":9,"color":"#ff6666"},{"so1":30,"so2":50},{"so1":55,"so2":32,"idx":10},{"so1":37,"so2":11,"idx":14}]
["94","35","20","38","17","58",{"ua":["KL","LM","MN","NK"],"ta":["KL","LM","MN","NK"]},"80",{"ans1":"55+32=87","ans2":"87"},{"ans1":"37-11=26","ans2":"26"}]