Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":9,"so1":39,"so2":33},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":34},{"so1":100,"so2":65},{"seed":2,"so1":82,"so2":8},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":25},{"seed1":9,"seed2":3,"so1":93,"so2":64},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#fdff31"},{"so1":65,"so2":16},{"so1":18,"so2":9,"idx":14},{"so1":21,"so2":16,"idx":2}]
["72","26","35","74","8","29",{"ua":["IL","LK","KI"],"ta":["IK","KL","LI"]},"81",{"ans1":"18+9=27","ans2":"27"},{"ans1":"21-16=5","ans2":"5"}]