Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":7,"so1":77,"so2":14},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":39},{"so1":100,"so2":22},{"seed":2,"so1":72,"so2":3},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":19},{"seed1":6,"seed2":5,"so1":65,"so2":39},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#1b66ff"},{"so1":83,"so2":2},{"so1":16,"so2":21,"idx":9},{"so1":48,"so2":45,"idx":5}]
["91","11","78","69","54","26",{"ua":["QT","TS","SR","RQ"],"ta":["QR","RS","ST","TQ"]},"85",{"ans1":"16+21=37","ans2":"37"},{"ans1":"48-45=3","ans2":"3"}]