Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6744 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":14},{"seed1":2,"seed2":0,"so1":20,"so2":12},{"so1":100,"so2":67},{"seed":2,"so1":52,"so2":7},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":48},{"seed1":6,"seed2":2,"so1":62,"so2":59},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#ff7e00"},{"so1":83,"so2":6},{"so1":57,"so2":7,"idx":8},{"so1":51,"so2":26,"idx":3}]
["81","8","33","45","25","3",{"ua":["sv","vu","ut","ts"],"ta":["ST","TU","UV","VS"]},"89",{"ans1":"57+7=64","ans2":"64"},{"ans1":"51-26=25","ans2":"25"}]