Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":23},{"seed1":8,"seed2":0,"so1":80,"so2":42},{"so1":100,"so2":38},{"seed":2,"so1":32,"so2":6},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":44},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":28},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":11,"color":"#ff7e00"},{"so1":42,"so2":44},{"so1":56,"so2":32,"idx":15},{"so1":11,"so2":7,"idx":5}]
["70","38","62","26","19","14",{"ua":["MN","NO","OM"],"ta":["MN","NO","OM"]},"86",{"ans1":"56+32=88","ans2":"88"},{"ans1":"11-7=4","ans2":"4"}]