Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":3,"seed2":9,"so1":39,"so2":13},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":44},{"so1":100,"so2":61},{"seed":2,"so1":52,"so2":3},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":49},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":34},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":20,"color":"#8fff16"},{"so1":9,"so2":53},{"so1":38,"so2":18,"idx":9},{"so1":66,"so2":50,"idx":9}]
["52","6","39","49","4","8",{"ua":["VX","XY","YZ","ZV"],"ta":["VX","XY","YZ","ZV"]},"62",{"ans1":"38+18=56","ans2":"56"},{"ans1":"66-50=16","ans2":"16"}]