Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":16},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":24},{"so1":100,"so2":8},{"seed":2,"so1":62,"so2":4},{"seed1":8,"seed2":3,"so1":83,"so2":37},{"seed1":3,"seed2":5,"so1":35,"so2":17},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":11,"color":"#ff2a2a"},{"so1":4,"so2":33},{"so1":74,"so2":13,"idx":17},{"so1":72,"so2":59,"idx":13}]
["73","46","92","58","46","18",{"ua":["mn","no","om"],"ta":["MN","NO","OM"]},"37",{"ans1":"74+13=87","ans2":"87"},{"ans1":"72-59=13","ans2":"13"}]