Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":25},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":24},{"so1":100,"so2":60},{"seed":2,"so1":42,"so2":5},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":25},{"seed1":8,"seed2":7,"so1":87,"so2":58},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#cf99cf"},{"so1":63,"so2":25},{"so1":44,"so2":42,"idx":14},{"so1":53,"so2":20,"idx":3}]
["82","6","40","37","8","29",{"ua":["FG","GH","HI","IF"],"ta":["FG","GH","HI","IF"]},"88",{"ans1":"42+44=86","ans2":"86"},{"ans1":"53-20=33","ans2":"33"}]