Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":6,"so1":66,"so2":6},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":22},{"so1":100,"so2":2},{"seed":2,"so1":42,"so2":7},{"seed1":8,"seed2":3,"so1":83,"so2":45},{"seed1":8,"seed2":8,"so1":88,"so2":59},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#ff2a2a"},{"so1":51,"so2":25},{"so1":68,"so2":11,"idx":6},{"so1":77,"so2":11,"idx":14}]
["72","8","98","35","38","29",{"ua":["TU","UV","VT"],"ta":["TU","UV","VT"]},"76",{"ans1":"68+11=79","ans2":"79"},{"ans1":"77-11=66","ans2":"66"}]