Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":36},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":47},{"so1":100,"so2":33},{"seed":2,"so1":72,"so2":4},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":35},{"seed1":4,"seed2":6,"so1":46,"so2":29},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#8fff16"},{"so1":44,"so2":45},{"so1":67,"so2":26,"idx":14},{"so1":93,"so2":90,"idx":11}]
["62","13","67","68","38","17",{"ua":["DE","EF","FG","GD"],"ta":["DE","EF","FG","GD"]},"89",{"ans1":"67+26=93","ans2":"93"},{"ans1":"93-90=3","ans2":"3"}]