Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":4},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":42},{"so1":100,"so2":63},{"seed":2,"so1":22,"so2":6},{"seed1":8,"seed2":3,"so1":83,"so2":48},{"seed1":5,"seed2":5,"so1":55,"so2":39},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#cf99cf"},{"so1":28,"so2":62},{"so1":27,"so2":24,"idx":8},{"so1":85,"so2":66,"idx":0}]
["61","8","37","16","35","16",{"ua":["IK","KL","LM","MI"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]},"90",{"ans1":"27 + 24 = 51","ans2":"51"},{"ans1":"85 - 66 = 19","ans2":"19"}]