Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":8},{"seed1":6,"seed2":0,"so1":60,"so2":48},{"so1":100,"so2":97},{"seed":2,"so1":62,"so2":6},{"seed1":5,"seed2":3,"so1":53,"so2":16},{"seed1":8,"seed2":4,"so1":84,"so2":59},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":16,"color":"#b6b6b6"},{"so1":99,"so2":0},{"so1":13,"so2":6,"idx":0},{"so1":23,"so2":14,"idx":7}]
["26","12","3","56","37","25",{"ua":["rs","st","tr"],"ta":["RS","ST","TR"]},"99",{"ans1":"13+6=19","ans2":"19"},{"ans1":"23-14=9","ans2":"9"}]