Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":9,"so1":59,"so2":32},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":13},{"so1":100,"so2":93},{"seed":2,"so1":22,"so2":3},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":25},{"seed1":3,"seed2":4,"so1":34,"so2":18},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#1b66ff"},{"so1":48,"so2":45},{"so1":75,"so2":14,"idx":13},{"so1":57,"so2":27,"idx":12}]
["91","17","7","19","8","16",{"ua":["uv","vx","xy","yu"],"ta":["UV","VX","XY","YU"]},"93",{"ans1":"75+14=89","ans2":"89"},{"ans1":"57-27=30","ans2":"30"}]