Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":37},{"seed1":2,"seed2":0,"so1":20,"so2":17},{"so1":100,"so2":56},{"seed":2,"so1":52,"so2":5},{"seed1":2,"seed2":3,"so1":23,"so2":15},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":27},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#5674b9"},{"so1":44,"so2":51},{"so1":25,"so2":68,"idx":12},{"so1":21,"so2":6,"idx":7}]
["65","3","44","47","8","36",{"ua":["TU","UV","VX","XT"],"ta":["TU","UV","VX","XT"]},"95",{"ans1":"25+68=93","ans2":"93"},{"ans1":"21-6=15","ans2":"15"}]