Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":5},{"seed1":7,"seed2":0,"so1":70,"so2":32},{"so1":100,"so2":99},{"seed":2,"so1":72,"so2":5},{"seed1":9,"seed2":3,"so1":93,"so2":89},{"seed1":3,"seed2":5,"so1":35,"so2":18},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#ff2a2a"},{"so1":51,"so2":3},{"so1":79,"so2":16,"idx":13},{"so1":90,"so2":56,"idx":5}]
["83","38","1","67","4","17",{"ua":["tu","uv","vt"],"ta":["TU","UV","VT"]},"54",{"ans1":"79+16=95","ans2":"95"},{"ans1":"90-56=34","ans2":"34"}]