Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":13},{"so1":100,"so2":24},{"seed":2,"so1":72,"so2":8},{"seed1":3,"seed2":3,"so1":33,"so2":14},{"seed1":5,"seed2":4,"so1":54,"so2":26},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#ff6666"},{"so1":71,"so2":19},{"so1":31,"so2":46,"idx":4},{"so1":24,"so2":10,"idx":2}]
["82","17","76","64","19","28",{"ua":["EF","FG","GH","HE"],"ta":["EF","FG","GH","HE"]},"90",{"ans1":"31+46=77","ans2":"77"},{"ans1":"24-10=14","ans2":"14"}]