Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6745 người đã làm bài

[{"seed1":7,"seed2":7,"so1":77,"so2":14},{"seed1":8,"seed2":0,"so1":80,"so2":35},{"so1":100,"so2":72},{"seed":2,"so1":32,"so2":8},{"seed1":9,"seed2":3,"so1":93,"so2":76},{"seed1":4,"seed2":2,"so1":42,"so2":38},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#fc9c00"},{"so1":25,"so2":9},{"so1":16,"so2":21,"idx":1},{"so1":91,"so2":26,"idx":1}]
["91","45","28","24","17","4",{"ua":["PQ","QO","OP"],"ta":["OP","PQ","QO"]},"34",{"ans1":"16+21=37","ans2":"37"},{"ans1":"91-26=65","ans2":"65"}]