Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6742 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":9,"so1":19,"so2":69},{"seed1":4,"seed2":0,"so1":40,"so2":17},{"so1":100,"so2":17},{"seed":2,"so1":42,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":39},{"seed1":7,"seed2":2,"so1":72,"so2":58},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#cf99cf"},{"so1":73,"so2":15},{"so1":59,"so2":14,"idx":3},{"so1":59,"so2":58,"idx":8}]
["88","23","83","37","4","14",{"ua":["pq","qr","rs","sp"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},"88",{"ans1":"59+14=73","ans2":"73"},{"ans1":"59-58=1","ans2":"1"}]