Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6746 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":17},{"seed1":5,"seed2":0,"so1":50,"so2":46},{"so1":100,"so2":4},{"seed":2,"so1":72,"so2":6},{"seed1":4,"seed2":3,"so1":43,"so2":29},{"seed1":5,"seed2":6,"so1":56,"so2":28},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#8fff16"},{"so1":81,"so2":16},{"so1":43,"so2":8,"idx":7},{"so1":57,"so2":28,"idx":11}]
["64","4","96","66","14","28",{"ua":["TU","UV","VX","XT"],"ta":["TU","UV","VX","XT"]},"97",{"ans1":"43+8=51","ans2":"51"},{"ans1":"57-28=29","ans2":"29"}]