Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 6752 người đã làm bài

[{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":6},{"seed1":3,"seed2":0,"so1":30,"so2":21},{"so1":100,"so2":79},{"seed":2,"so1":72,"so2":5},{"seed1":8,"seed2":3,"so1":83,"so2":26},{"seed1":6,"seed2":3,"so1":63,"so2":28},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#fdff31"},{"so1":93,"so2":4},{"so1":26,"so2":72,"idx":15},{"so1":17,"so2":7,"idx":5}]
["64","9","21","67","57","35",{"ua":["FG","GH","HI","IF"],"ta":["FG","GH","HI","IF"]},"97",{"ans1":"26+72=98","ans2":"98"},{"ans1":"17-7=10","ans2":"10"}]